Wednesday, 30 October 2013

ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มจษ.รุ่นที่ 1/2556

ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องพิมานจันทร์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. หัวข้อเรื่อง "วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย”โดย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ทำให้ได้หัวข้อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของผู้เข้าร่วมอบรม ที่ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้มีการปรับปรุง-เขียนเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยจริงเพื่อขอรับทุนอุดหนุน ในปี 2557 จำนวน 28 เรื่อง ดังนี้คือ
1. ปัจจัยในความต้องการในการบริการชุมชนในการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับมุสลิมในย่านลาดพร้าว
2. เรื่อง ความคาดหวังของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขาดนตรีสากล จษ.
3. การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย
4. การศึกษาปัญหาและการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการอุทกภัย
6. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 : ศึกษากรณี รถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย
7. ฉากเมืองสมมุติกับการเสนอแนวคิดทางการเมืองการปกครองในนวนิยายลักษณวดี
8. การศึกษาไทย สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีได้ (จริงหรือไม่)
9. การใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มในการประเมินทักษะการพูด
10. การวิเคราะห์ปริจเฉทของจดหมายธุรกิจที่ใช้โต้ตอบภายในองค์กรแสวงหาผลกำไรที่มีสาขาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6
11. ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปี 2554 ในเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1/56 มจษ.
12. บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา อำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท
13. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรู้คำศัพท์ และระดับความเข้าใจในการอ่านประโยค
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มจษ.
14. กลวิธีการแปลในรายการวิทยุ 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย) “Met Happening” ทางคลื่นวิทยุ MET 107
15. โครงการจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
16. การคุ้มครองนักกีฬาอาชีพ
17. ลักษณะการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนิตยสารบันเทิงไทย
18. คุ้มหลวงกับการล่มสลายของระบอบเจ้านายลำปาง (พ.ศ. 2465-2485)
19. การได้และเสียดินแดนของไทย ระหว่างปี 2484-2489
20. ศึกษารูปแบบการจัดวางรูปเล่มในนิตยสารบันเทิงไทยในปัจจุบัน
21. การออกแบบพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของที่ระลึก มจษ.
22. ทิศทางการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นหลัก : การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
23. การศึกษางานจิตรกรรม แนวทางเสมือนจริงในผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-56
24. ศึกษาวิถีชีวิตผู้คนในผลงานแนวจิตรกรรม ของงานศิลปกรรมแห่งชาติของไทย นับแต่ ปี 2500 – ปัจจุบัน
25. ศัลยกรรมในมิติทางกฎหมาย
- สถานความงามที่เปิดมีพนักงานที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ทางการแพทย์
- สารเคมีที่ใช้ ไม่มีหน่วยงานควบคุม เช่น ซิลิโคน
26. ความต้องการด้านบริการวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย มจษ.
27. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มจษ.
28. การสำรวจข้อมูลการใช้ลวดลายพรรณพฤกษา จากภูมิปัญญาในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในศาสนสถาน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จ.ชัยนาท

เมื่อปรับเสร็จทางฝ่ายวิชาการและวิจัยขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่เสนอ เข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลในไฟล์ทำเนียบนักวิจัย:อาจารย์ คลิกเข้าดู-บันทึก ข้อมูลของท่านได้ที่นี่ เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลนักวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในลำดับต่อไป ท่านสามารถมาอัพเดทข้อมูลได้เรื่อยๆตามระยะเวลา ซึ่งต่อไปขอให้ท่านใช้อีเมลของ gmail .com โดยแจ้งชื่อที่อยู่เอาไว้ด้วยนะครับ

1 comment:

  1. ยอกเยี่ยมมากครับ เราจะมีนักวิจัยเต็มบ้านเต็มเมือง

    ReplyDelete