ทำเนียบนักวิจัย:อาจารย์

ทำเนียบนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มบันทึก 25 มกราคม ปี พศ.2556
นักวิจัยท่านใดที่ต้องการร่วมนำเสนอผลงานของตนในฐานะนักวิจัยของจันทรเกษม ขอความกรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลหรือนำไฟล์มอบให้ที่ฝ่ายวิชาการคณะมนุษย์ฯ email : prachid007@gmail.com, human.academic@gmail.com
ทำเนียบนักวิจัยสังกัดคณะมนุษย์ฯ กรุณาบันทึกข้อมูลประวัติผลงานวิจัยของท่าน
1. ทำเนียบนักวิจัย:อาจารย์ คลิกเข้าดู-บันทึก ข้อมูลของท่านได้ที่นี่ เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลนักวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในลำดับต่อไป ท่านสามารถมาอัพเดทข้อมูลได้เรื่อยๆตามระยะเวลา ซึ่งต่อไปขอให้ท่านใช้อีเมลของ gmail .com โดยแจ้งชื่อที่อยู่เอาไว้ด้วยนะครับ ช่วยกันทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นี้นะครับ เพราะต่อไปจะให้กรอกได้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับเชิญเท่านั้น
เริ่มบันทึกเมื่อ 21/04/2556
2. ทำเนียบนักวิจัย:เจ้าหน้าที่
คลิกเข้าเพิ่ม-บันทึก-แก้ไขรายการข้อมูล-ดู รายชื่อนักวิจัย:นักศึกษา ได้โดย คลิกที่นี่
3.ทำเนียบนักวิจัย:นักศึกษา
คลิกเข้าเพิ่ม-บันทึก-แก้ไขรายการข้อมูล-ดู รายชื่อนักวิจัย:นักศึกษา ได้โดย คลิกที่นี่

ตัวอย่างการนำเสนอ Research Profile  ของผศ.ประชิด ทิณบุตร
1.ผศ.ประชิด ทิณบุตร ข้าราชการประจำสาขาวิชาศิลปกรรม
1.ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)นาย ประชิด ทิณบุตร
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Prachid Tinnabutr
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน : x xxxx xxxxx xx x
เลขทะเบียนนักวิจัยแห่งชาติ : 3xxxx
3. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2942-6900-99 ต่อ : 3011
บ้านพักอาศัยปัจจุบัน เลขที่ 144/157 หมู่ที่1. หมู่บ้านพญาไทวิเลจ ถนนสุขาประชาสรรค์2 ซอย 22 (ซอยวัดกู้) ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120. โทรศัพท์ 0-2962-9504-5 โทรสาร. 0-2962-9505 ติดต่อทางอีเมลปัจจุบัน prachid@prachid.com หรือ prachid007@gmail.com โฮมเพจส่วนตัว:http://www.prachid.com โฮมเพจแฟ้มสะสมงาน : http://sites.google.com/site/prachidportfolio โทรศัพท์ มือถือส่วนตัว 0896670091
 5.ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี โท)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ปีที่สำเร็จการศึกษา 2524
สถานศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คบ.ศิลปศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.ศิลปศึกษา) ปีที่สำเร็จการศึกษา 2531
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย ผลงานวิจัย ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย
6.1 ชื่อแผนงานการวิจัยในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัย: ไม่มี
6.2 ชื่อโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย :
6.2.1 ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลงานในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำภาคเรียนที่ 2/2551
6.2.2 ชื่อโครงการวิจัย การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6.2.3 ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโอท๊อป ระดับ 5 ดาว ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.บ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
6.2.4 ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องหนัง บริษัท ทีมเฟอร์น จำกัด : โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF)แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ด้านการผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจ(Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
6.2.5 ชื่อโครงการวิจัย การออกแบบและพัฒนาต้นแบบแบรนด์ตราสัญลักษณ์กลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมในการผลิตสินค้าใหม่ ในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจังหวัดกาญจนบุรี
6.3 ชื่องานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
6.3.1 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลงานในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำภาคเรียนที่ 2/2551(2551) แหล่งที่เผยแพร่ วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม ธันวาคม 2552 แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6.3.2 การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University) (2552) แล้วเสร็จในปี 2554 WebSite URL:http://sites.google.com/site/corporateidentitydesign, http://www.chandrakasem.info , http://www.chandraonline.info แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6.3.3 การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู
6.3.4 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโอท๊อป ระดับ 5 ดาว ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.บ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (2553) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ WebSite URL : http://sites.google.com/site/kasetbokhru แหล่งทุน บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม
6.3.5 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องหนัง บริษัท ทีมเฟอร์น จำกัด : โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ด้านการผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจ(Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ WebSite URL: http://sites.google.com/site/teamfurn แหล่งทุน บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม
6.3.6 ชื่อผลงานวิจัย การออกแบบและพัฒนาต้นแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมในการผลิตสินค้าใหม่ ในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจังหวัดกาญจนบุรี (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ WebSite URL : http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด
6.4.ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้ว
6.4.1 การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู(2555) URL: http://cru-font.blogspot.com
6.4.2.การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2556 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.เกวรินทร์ พันทวี  อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี (2556) URL: chainatotop.blogspot.com
6.4.3. การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น(2558) URL: chainatbrand.blogspot.com

No comments:

Post a Comment