Saturday, 14 September 2013

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์ เป็นการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)และช่วยตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์

ฟ้อนต์ตระกุลซีอาร์ยู CRU Font Family[/caption] ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์ เป็นการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)และช่วยตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ที่ เว็บ http://cru-font.blogspot.com โดยการคลิกเข้าศึกษา พิจารณาผลงานภาพรวม ในแต่ละหน้า แล้วจึงคลิกเข้าทำแบบสำรวจ ที่หน้า http://cru-font.blogspot.com/p/survey.html  โดยโปรดกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริง ตอบแบบสำรวจให้ครบและส่ง-บันทึกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น.ถึง วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เพื่อการประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผลงาน รายงาน แล้วทำการเผยแพร่พัฒนาสู่สังคม ให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในลำดับต่อไป ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อาจารย์-ข้าราชการประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091

Thursday, 5 September 2013

แนวทางการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558

การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

ข้อ 1. กรอบในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับกลุ่มวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
1.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
1.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อ 2. ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย
2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณสนับสนุนอาจเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
2.2 หากเป็นแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อยที่มีเป้าหมายผลการวิจัยร่วมกัน ไม่ใช่การนำเอาแต่ละโครงการมามัดรวมกัน
2.3 การเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวจะต้องมีเป้าหมายผลการวิจัยที่ชัดเจน
2.4 ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือกำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ
2.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีการบูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ ของผู้เสนอขอรับทุนหรือเป็นผลงานวิจัยของบุคคลอื่น
2.7 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่ผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญ หรือสาขาที่ผู้วิจัยมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง