Thursday, 31 January 2013

การส่งแบบเสนอขอเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) 30-1-2556

ปัญหาวิจัยตามความต้องการของจังหวัดชัยนาท 2556 ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ควรเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของชาวจันทรเกษม ส่งConcept Paper เพื่อพิจารณาก่อนวันที่ 30 มกราคม 2556 ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินยอดที่คงเหลือ
1. การพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว 2.
2.การพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท 3.
3.การแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนบ้านอรัญญิกที่เกิดจากกา รใช้พื้นที่ดินของมหาวิทยาลัย 4.
4.ปัญหาแม่วัยใสที่เกิดจากการท้องก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท 5.
5.การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของ บ้านขุดจอก 6.
6.การพัฒนาการจัดการด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ส่งเสริมโรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท