Researcher's Act

งานวิจัย-สร้างสรรค์ สิ่งรู้ แบ่งสรรปันสู่ สังคมให้อุดมปัญญา
เรียนเชิญนักวิจัยชาวจันทรเกษมทุกท่าน ร่วมเขียนข่าวสาร แจ้งกิจกรรม ความคืบหน้าการวิจัยของตนเอง-ทีมงาน หรือบทความข้อความรู้ เพื่อแนะนำแบ่งปันองค์ความรู้ สู่สังคมได้ใช้ได้ทราบประโยชน์นะครับ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์-นักวิจัย ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ที่ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้คืออาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานช่วงระหว่าง 2 ปี รวมกว่า 50 คน โดยมีวิทยากรจากและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความรู้และทักษะการทำวิจัย อาทิ รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ จากมหิดล ศาสตราจทารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ จากจุฬา ศาสตราจารย์ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา และท่านรองกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา
---------------------------------------------------------------------

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาพร้อมทีมงานที่่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ เข้าศึกษาสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการวิจัย-สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอปของผู้ประกอบการ จำนวน 7 ราย  4 อำเภอในเขตพื้นที่ดำเนินการของเขตจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาสินค้าโอทอปของพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556 มีระยะเวลาดำเนินการ ถึงเดือนสิงหาคม รวม  120 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
Ref URL1.: http://creativekanchanaburi.blogspot.com
Ref URL2.: http://kanchanaburiotop.blogspot.com
Ref URL3.: http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com

No comments:

Post a Comment