Thursday, 5 September 2013

แนวทางการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558

การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

ข้อ 1. กรอบในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับกลุ่มวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
1.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
1.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อ 2. ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย
2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณสนับสนุนอาจเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
2.2 หากเป็นแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อยที่มีเป้าหมายผลการวิจัยร่วมกัน ไม่ใช่การนำเอาแต่ละโครงการมามัดรวมกัน
2.3 การเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวจะต้องมีเป้าหมายผลการวิจัยที่ชัดเจน
2.4 ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือกำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ
2.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีการบูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ ของผู้เสนอขอรับทุนหรือเป็นผลงานวิจัยของบุคคลอื่น
2.7 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่ผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญ หรือสาขาที่ผู้วิจัยมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
3.1 เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ อาจารย์ประจำตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.2 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัย
3.3 ไม่เป็นผู้ติดค้างส่งเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3.4 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อภาคปกติ หรืออยู่ระหว่างการอบรมระยะยาว ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรืออยู่ระหว่างรับทุนศึกษาต่อ
3.5 เป็นนักวิจัยที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3.6 ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียงแหล่งทุนเดียว ในปีงบประมาณเดียวกัน และมีเวลาปฏิบัติราชการคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.7 กรณีที่เป็นการขอรับทุนวิจัยครั้งแรกต้องมีผู้ร่วมวิจัยอย่างน้อย 1 คน
3.8 เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มเวลาและสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
3.9 ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัด
เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณวิชาชีพของตน

ข้อ 4. วิธีการ ขั้นตอน และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
4.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4.2 ผู้ขอรับทุนเสนอประเด็นโจทย์ปัญหาการวิจัย แนวคิดและแนวทางการทำวิจัย (Concept paper) ผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในเวลาที่กำหนด
4.3 ผู้ขอรับทุนต้องนำเสนอประเด็นโจทย์ปัญหาการวิจัย แนวคิดและแนวทางการทำวิจัย (Concept paper) ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำไปปรับปรุงเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์
4.4 ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย แนวคิดและแนวทางการทำวิจัย (Concept paper) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นำมาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ ว - 1ด หรือ แบบ ว – 1ช) จำนวน 2 ชุด หากได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย ต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแล้ว พร้อมทั้งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเดิมก่อนปรับปรุง มาส่งภายในเวลาที่กำหนดโดยผ่านคณะหรือต้นสังกัดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และใช้รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด
4.5 ผู้เสนอขอรับทุนต้องมีใบรับรองการเป็นขอที่ปรึกษาวิจัยในสาขาเดียวกัน หรือสาขาใกล้เคียง อย่างน้อย 1 คน กรณีที่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 โครงการ อาจไม่ต้องมีที่ปรึกษาโครงการวิจัย
4.6 สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพิจารณา และจัดเรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย

No comments:

Post a Comment