Wednesday, 8 May 2013

ข่าวสารการวิจัย จากสกว.


เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาและนักวิจัย ติดตามอ่านข่าวสารทั่วไปของ สกว.
          1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น) 4 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
          2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สกวจัดสัมมนาในหัวข้อ “Inventor Investor Industry Connections ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คิดค้น ผู้ลงทุน และอุตสาหกรรม”  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 .. 2556  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ไบเทค บางนา รายละเอียดเพิ่มเติม
          3. Asian Parasites by Asian Parasitologists (APAP): Helminthiases  in Greater Mekong Subregion, 12  May 2013,  Khon Kaen, Thailand More Information

ข่าวสารทุนวิจัยของหน่วยงานอื่น
          1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          2. โครงการประกวดรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้สนใจสามารถจัดส่งตำรา (ตำราพื้นฐานวิศวกรรม หรือตำราวิจัย) เข้าประกวดภายในวันที่ ก.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          3. ประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้านเดซี (DESY Summer Student Program) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ พ.ค. – 30 ก.ย. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น
          1. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556, BERAC 4 วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติ
          2. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference" (TSB 2013) ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          3. การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 18 National Genetics Conference 2013 (NGC2013) "พันธุศาสตร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน" (Genetics towards ASEAN) วันที่17 - 19 ก.ค. 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม
          4. การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 ันพฤหัสบดีที่ ส.ค. 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดรับสมัครบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          5. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 มิ.. 2556 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
          6. Workshop on Nanotechnology Application in Pollution Control: Benefits or Risks  วันที่ 20 .. 2556 ณ ห้อง Queen’s Park 4 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 รายละเอียดเพิ่มเติ
          7. การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS THAILAND 2013 หัวข้อ มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” ระหว่างวันที่ 15 -19 ต.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
          8. 4th International Conference on Language and Education "Multilingual Education for All in Asia and the Pacific: Policies, Practices and Processes" 6-8 November 2013, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok More Information
          9. ILAC International Conference 2013 “Innovation in Teaching Languages and Culture” 17-18, July 2013 at Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, Thailand More Information
          10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
          11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครชาวต่างประเทศ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
          12. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Tourism and Culture in Asia วันที่ 17-18 พ.ย. 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดเพิ่มเติม
          13. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยสำหรับโรคติดเชื้อที่ถูกละเลย วันที่  13 – 14 พ.ค. 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม
          14. งานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเส้นทางสู่โอกาสใหม่บนโลกแห่งการแข่งขัน” ครั้งที่ วันที่ 18-19 ก.ค. 2556 ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
          15. International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2013 (ICTA2013) September 11-13, 2013 at BITEC Bangna, Bangkok Thailand  More Information
          16. 2nd Meeting of the International Association of Dental Research-Asia Pacific Region 21 - 23 August 2013, Plaza Athenee, Bangkok, Thailand More Information
         17. การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) พ.ศ.2556 วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดเพิ่มเติม
          18. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 “Technology & Innovation Development for Sustainability” วันที่ 15-16 .ค. 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
          19. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities  วันที่ 8-10 ส.ค. 2556 ณ โรงแรม Le Meridien เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
          20. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 10 - 13 December 2013 Bangkok, Thailand More Information
          21. การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ เรื่อง นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันพุธที่ 29 พ.ค. 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาร์อีสบางกอก รายละเอียดเพิ่มเติม 
          22. The First Conference of the Asia-Pacific Society for Agricultural and Food Ethics (APSAFE2013), 28-30 November 2013, Chulalongkorn University More Information
          23. The Tenth International Symposium on Natural Language Processing (SNLP-2013) October 28-30, 2013, Phuket, Thailand  More Information
          24. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 "สังคมคุณธรรม: ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน"  วันที่ 22 - 25 .. 2556  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม
          25. The Second Asian Conference on Information Systems (ACIS 2013), October 31, 2013 – November 02, 2013, Phuket, Thailand More Information
          26. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ECTI- CON 2013) Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, May 15-17, 2013,  Maritime Park and Spa resort, Krabi, Thailand More Information
          27. งาน International Conference on Environmental and Hazardous Substance Management towards a Green Economy (EHSM 2013) วันที่ 21 – 23 .. 2556ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
          28. การประชุม The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS2013) ระหว่างวันที่ 14 -17 .. 2556  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม
          29. The 2nd EnvironmentAsia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change” 15-17 May, 2013, Kasetsart University, Si Racha Campus, Chonburi Province, Thailand More Information
          30. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ “2013 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2013 AEDCEE)” วันที่ 30-31 .. 255ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : จดหมายข่าว Biodata ฉบับที่ 272 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

No comments:

Post a Comment