Friday, 28 December 2012

Chandrakasem Research นเอกสารคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ

Chandrakasem Research คลิก:อ่านเอกสารคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี