Wednesday, 8 May 2013

ข่าวสารการวิจัย จากสกว.


เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาและนักวิจัย ติดตามอ่านข่าวสารทั่วไปของ สกว.
          1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น) 4 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
          2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สกวจัดสัมมนาในหัวข้อ “Inventor Investor Industry Connections ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คิดค้น ผู้ลงทุน และอุตสาหกรรม”  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 .. 2556  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ไบเทค บางนา รายละเอียดเพิ่มเติม
          3. Asian Parasites by Asian Parasitologists (APAP): Helminthiases  in Greater Mekong Subregion, 12  May 2013,  Khon Kaen, Thailand More Information

ข่าวสารทุนวิจัยของหน่วยงานอื่น
          1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          2. โครงการประกวดรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้สนใจสามารถจัดส่งตำรา (ตำราพื้นฐานวิศวกรรม หรือตำราวิจัย) เข้าประกวดภายในวันที่ ก.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          3. ประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้านเดซี (DESY Summer Student Program) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ พ.ค. – 30 ก.ย. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น
          1. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556, BERAC 4 วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติ
          2. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference" (TSB 2013) ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          3. การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 18 National Genetics Conference 2013 (NGC2013) "พันธุศาสตร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน" (Genetics towards ASEAN) วันที่17 - 19 ก.ค. 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม
          4. การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 ันพฤหัสบดีที่ ส.ค. 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดรับสมัครบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          5. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 มิ.. 2556 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
          6. Workshop on Nanotechnology Application in Pollution Control: Benefits or Risks  วันที่ 20 .. 2556 ณ ห้อง Queen’s Park 4 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 รายละเอียดเพิ่มเติ
          7. การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS THAILAND 2013 หัวข้อ มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” ระหว่างวันที่ 15 -19 ต.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
          8. 4th International Conference on Language and Education "Multilingual Education for All in Asia and the Pacific: Policies, Practices and Processes" 6-8 November 2013, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok More Information
          9. ILAC International Conference 2013 “Innovation in Teaching Languages and Culture” 17-18, July 2013 at Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, Thailand More Information
          10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
          11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครชาวต่างประเทศ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
          12. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Tourism and Culture in Asia วันที่ 17-18 พ.ย. 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดเพิ่มเติม
          13. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยสำหรับโรคติดเชื้อที่ถูกละเลย วันที่  13 – 14 พ.ค. 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม
          14. งานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเส้นทางสู่โอกาสใหม่บนโลกแห่งการแข่งขัน” ครั้งที่ วันที่ 18-19 ก.ค. 2556 ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม