Wednesday, 30 October 2013

ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มจษ.รุ่นที่ 1/2556

ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องพิมานจันทร์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. หัวข้อเรื่อง "วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย”โดย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ทำให้ได้หัวข้อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของผู้เข้าร่วมอบรม ที่ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้มีการปรับปรุง-เขียนเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยจริงเพื่อขอรับทุนอุดหนุน ในปี 2557 จำนวน 28 เรื่อง ดังนี้คือ
1. ปัจจัยในความต้องการในการบริการชุมชนในการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับมุสลิมในย่านลาดพร้าว
2. เรื่อง ความคาดหวังของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขาดนตรีสากล จษ.
3. การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย
4. การศึกษาปัญหาและการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการอุทกภัย
6. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 : ศึกษากรณี รถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย
7. ฉากเมืองสมมุติกับการเสนอแนวคิดทางการเมืองการปกครองในนวนิยายลักษณวดี
8. การศึกษาไทย สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีได้ (จริงหรือไม่)
9. การใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มในการประเมินทักษะการพูด
10. การวิเคราะห์ปริจเฉทของจดหมายธุรกิจที่ใช้โต้ตอบภายในองค์กรแสวงหาผลกำไรที่มีสาขาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6
11. ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปี 2554 ในเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1/56 มจษ.
12. บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา อำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท
13. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรู้คำศัพท์ และระดับความเข้าใจในการอ่านประโยค
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มจษ.
14. กลวิธีการแปลในรายการวิทยุ 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย) “Met Happening” ทางคลื่นวิทยุ MET 107
15. โครงการจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
16. การคุ้มครองนักกีฬาอาชีพ
17. ลักษณะการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนิตยสารบันเทิงไทย
18. คุ้มหลวงกับการล่มสลายของระบอบเจ้านายลำปาง (พ.ศ. 2465-2485)
19. การได้และเสียดินแดนของไทย ระหว่างปี 2484-2489
20. ศึกษารูปแบบการจัดวางรูปเล่มในนิตยสารบันเทิงไทยในปัจจุบัน
21. การออกแบบพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของที่ระลึก มจษ.
22. ทิศทางการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นหลัก : การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
23. การศึกษางานจิตรกรรม แนวทางเสมือนจริงในผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-56
24. ศึกษาวิถีชีวิตผู้คนในผลงานแนวจิตรกรรม ของงานศิลปกรรมแห่งชาติของไทย นับแต่ ปี 2500 – ปัจจุบัน
25. ศัลยกรรมในมิติทางกฎหมาย
- สถานความงามที่เปิดมีพนักงานที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ทางการแพทย์
- สารเคมีที่ใช้ ไม่มีหน่วยงานควบคุม เช่น ซิลิโคน
26. ความต้องการด้านบริการวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย มจษ.
27. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มจษ.
28. การสำรวจข้อมูลการใช้ลวดลายพรรณพฤกษา จากภูมิปัญญาในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในศาสนสถาน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จ.ชัยนาท

เมื่อปรับเสร็จทางฝ่ายวิชาการและวิจัยขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่เสนอ เข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลในไฟล์ทำเนียบนักวิจัย:อาจารย์ คลิกเข้าดู-บันทึก ข้อมูลของท่านได้ที่นี่ เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลนักวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในลำดับต่อไป ท่านสามารถมาอัพเดทข้อมูลได้เรื่อยๆตามระยะเวลา ซึ่งต่อไปขอให้ท่านใช้อีเมลของ gmail .com โดยแจ้งชื่อที่อยู่เอาไว้ด้วยนะครับ

Saturday, 26 October 2013

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 / 2556

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ที่ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้คืออาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานช่วงระหว่าง 2 ปี รวมกว่า 50 คน โดยมีวิทยากรจากและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความรู้และทักษะการทำวิจัย อาทิ รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ จากมหิดล ศาสตราจทารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ จากจุฬา ศาสตราจารย์ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา และท่านรองกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา และในวาระนี้ ก็ยังมีโปรแกรมในวันสุดท้ายที่ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดการอบรมแนะนำความรู้ด้านการใช้งานไอซีทีแบบฟรีและร่วมสมัย เพื่อนำมาช่วยการจัดการความรู้ของอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและในภาระงานวิจัย ให้อาจารย์ได้เพิ่มทักษะ ได้รู้จักการบูรณาการและการปรับประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมทั้งแก่การพัฒนาศักยภาพตนเอง และการนำเสนอผลงาน สร้างสรรค์ร่วมกัน รู้จักแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดทางการประกันคุณภาพทางการคึกษาได้อีกด้วย

กำหนดการอบรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1”
วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
วันที่ 28 ตุลาคม 2556
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ
กล่าวรายงานโครงการ โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
09.30 – 10.15 น. สถิตสำหรับการวิจัย โดย รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. สถิตสำหรับการวิจัย โดย รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ปัญหาในการทำงานวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ จาก ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. ปัญหาในการทำงานวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ จาก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 29 ตุลาคม 2556
08.30 – 10.15 น. “วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย”
โดย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. “วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย” ต่อ
โดย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ผู้เข้าอบรมทดลองเขียนเสนอโครงการวิจัย (research project)
พร้อมซักถามปัญหาในการจัดทำกับวิทยากร โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. ผู้เข้าอบรมนำเสนอโครงการวิจัย (research project) และรับคำแนะนำ
จากศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
08.30 – 10.15 น. “นโยบายและระบบการวิจัยของประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (ต่อ)
โดย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. “นโยบายและระบบการวิจัยของประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”(ต่อ)
โดย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้งานวิจัย
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้งานวิจัย (ต่อ)
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
16.30 – 17.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

Wednesday, 9 October 2013

กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิขาการ-วิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”


researchnetwork asean5Big-7คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิขาการ-วิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://human.uru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เบอร์โทรศัพท์ 084-4941866 หรือ 055-411096 ต่อ 1401 1