Monday, 9 December 2013

การเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในงานการประชุมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7


การเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในงานการประชุมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th International Academic – Research Conference on เรื่อง “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 2 ท่านคือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร จากสาขาวิชาศิลปกรรม นำเสนอการวิจัยแบบบรรยาย Oral Presentation ด้านนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยี (Innovation Social and Technology Research Presentations) เรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟูอนต์ตระกูลซีอาร์ยู (The design and development of typeface and font computer program : CRU font family.) และดร.ศาศวัต เพ่งแพ จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำเสนอการวิจัยเรื่อง ความสำเร็จในการนาโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนไปปฏิบัติ:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดชัยนาท (The Success of Community Based Rehabilitation (CBR) Project: A Case Study of Tambon Administration Organization in Chainat, Thailand) ส่วนการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์นั้น มีอาจารย์เข้าร่วมนำเสนอจำนวน 2 ท่านคือ อ.แสน ไชยบุญ และ อ.ภูเนตร จันทร์จิต จากสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

Saturday, 7 December 2013

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

Wednesday, 30 October 2013

ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มจษ.รุ่นที่ 1/2556

ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องพิมานจันทร์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. หัวข้อเรื่อง "วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย”โดย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ทำให้ได้หัวข้อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของผู้เข้าร่วมอบรม ที่ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้มีการปรับปรุง-เขียนเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยจริงเพื่อขอรับทุนอุดหนุน ในปี 2557 จำนวน 28 เรื่อง ดังนี้คือ
1. ปัจจัยในความต้องการในการบริการชุมชนในการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับมุสลิมในย่านลาดพร้าว
2. เรื่อง ความคาดหวังของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขาดนตรีสากล จษ.
3. การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย
4. การศึกษาปัญหาและการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการอุทกภัย
6. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 : ศึกษากรณี รถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย
7. ฉากเมืองสมมุติกับการเสนอแนวคิดทางการเมืองการปกครองในนวนิยายลักษณวดี
8. การศึกษาไทย สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีได้ (จริงหรือไม่)
9. การใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มในการประเมินทักษะการพูด
10. การวิเคราะห์ปริจเฉทของจดหมายธุรกิจที่ใช้โต้ตอบภายในองค์กรแสวงหาผลกำไรที่มีสาขาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6
11. ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปี 2554 ในเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1/56 มจษ.
12. บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา อำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท
13. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรู้คำศัพท์ และระดับความเข้าใจในการอ่านประโยค
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มจษ.
14. กลวิธีการแปลในรายการวิทยุ 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย) “Met Happening” ทางคลื่นวิทยุ MET 107
15. โครงการจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
16. การคุ้มครองนักกีฬาอาชีพ
17. ลักษณะการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนิตยสารบันเทิงไทย
18. คุ้มหลวงกับการล่มสลายของระบอบเจ้านายลำปาง (พ.ศ. 2465-2485)
19. การได้และเสียดินแดนของไทย ระหว่างปี 2484-2489
20. ศึกษารูปแบบการจัดวางรูปเล่มในนิตยสารบันเทิงไทยในปัจจุบัน
21. การออกแบบพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของที่ระลึก มจษ.
22. ทิศทางการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นหลัก : การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
23. การศึกษางานจิตรกรรม แนวทางเสมือนจริงในผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-56
24. ศึกษาวิถีชีวิตผู้คนในผลงานแนวจิตรกรรม ของงานศิลปกรรมแห่งชาติของไทย นับแต่ ปี 2500 – ปัจจุบัน
25. ศัลยกรรมในมิติทางกฎหมาย
- สถานความงามที่เปิดมีพนักงานที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ทางการแพทย์
- สารเคมีที่ใช้ ไม่มีหน่วยงานควบคุม เช่น ซิลิโคน
26. ความต้องการด้านบริการวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย มจษ.
27. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มจษ.
28. การสำรวจข้อมูลการใช้ลวดลายพรรณพฤกษา จากภูมิปัญญาในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในศาสนสถาน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จ.ชัยนาท

เมื่อปรับเสร็จทางฝ่ายวิชาการและวิจัยขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่เสนอ เข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลในไฟล์ทำเนียบนักวิจัย:อาจารย์ คลิกเข้าดู-บันทึก ข้อมูลของท่านได้ที่นี่ เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลนักวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในลำดับต่อไป ท่านสามารถมาอัพเดทข้อมูลได้เรื่อยๆตามระยะเวลา ซึ่งต่อไปขอให้ท่านใช้อีเมลของ gmail .com โดยแจ้งชื่อที่อยู่เอาไว้ด้วยนะครับ

Saturday, 26 October 2013

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 / 2556

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ที่ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้คืออาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานช่วงระหว่าง 2 ปี รวมกว่า 50 คน โดยมีวิทยากรจากและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความรู้และทักษะการทำวิจัย อาทิ รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ จากมหิดล ศาสตราจทารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ จากจุฬา ศาสตราจารย์ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา และท่านรองกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา และในวาระนี้ ก็ยังมีโปรแกรมในวันสุดท้ายที่ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดการอบรมแนะนำความรู้ด้านการใช้งานไอซีทีแบบฟรีและร่วมสมัย เพื่อนำมาช่วยการจัดการความรู้ของอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและในภาระงานวิจัย ให้อาจารย์ได้เพิ่มทักษะ ได้รู้จักการบูรณาการและการปรับประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมทั้งแก่การพัฒนาศักยภาพตนเอง และการนำเสนอผลงาน สร้างสรรค์ร่วมกัน รู้จักแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดทางการประกันคุณภาพทางการคึกษาได้อีกด้วย

กำหนดการอบรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1”
วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
วันที่ 28 ตุลาคม 2556
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ
กล่าวรายงานโครงการ โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
09.30 – 10.15 น. สถิตสำหรับการวิจัย โดย รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. สถิตสำหรับการวิจัย โดย รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ปัญหาในการทำงานวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ จาก ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. ปัญหาในการทำงานวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ จาก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 29 ตุลาคม 2556
08.30 – 10.15 น. “วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย”
โดย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. “วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย” ต่อ
โดย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ผู้เข้าอบรมทดลองเขียนเสนอโครงการวิจัย (research project)
พร้อมซักถามปัญหาในการจัดทำกับวิทยากร โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. ผู้เข้าอบรมนำเสนอโครงการวิจัย (research project) และรับคำแนะนำ
จากศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
08.30 – 10.15 น. “นโยบายและระบบการวิจัยของประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (ต่อ)
โดย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. “นโยบายและระบบการวิจัยของประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”(ต่อ)
โดย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้งานวิจัย
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้งานวิจัย (ต่อ)
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
16.30 – 17.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

Wednesday, 9 October 2013

กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิขาการ-วิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”


researchnetwork asean5Big-7คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิขาการ-วิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://human.uru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เบอร์โทรศัพท์ 084-4941866 หรือ 055-411096 ต่อ 1401 1

Saturday, 14 September 2013

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์ เป็นการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)และช่วยตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์

ฟ้อนต์ตระกุลซีอาร์ยู CRU Font Family[/caption] ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์ เป็นการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)และช่วยตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ที่ เว็บ http://cru-font.blogspot.com โดยการคลิกเข้าศึกษา พิจารณาผลงานภาพรวม ในแต่ละหน้า แล้วจึงคลิกเข้าทำแบบสำรวจ ที่หน้า http://cru-font.blogspot.com/p/survey.html  โดยโปรดกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริง ตอบแบบสำรวจให้ครบและส่ง-บันทึกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น.ถึง วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เพื่อการประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผลงาน รายงาน แล้วทำการเผยแพร่พัฒนาสู่สังคม ให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในลำดับต่อไป ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อาจารย์-ข้าราชการประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091

Thursday, 5 September 2013

แนวทางการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558

การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

ข้อ 1. กรอบในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับกลุ่มวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
1.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
1.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อ 2. ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย
2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณสนับสนุนอาจเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
2.2 หากเป็นแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อยที่มีเป้าหมายผลการวิจัยร่วมกัน ไม่ใช่การนำเอาแต่ละโครงการมามัดรวมกัน
2.3 การเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวจะต้องมีเป้าหมายผลการวิจัยที่ชัดเจน
2.4 ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือกำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ
2.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีการบูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ ของผู้เสนอขอรับทุนหรือเป็นผลงานวิจัยของบุคคลอื่น
2.7 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่ผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญ หรือสาขาที่ผู้วิจัยมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

Wednesday, 8 May 2013

ข่าวสารการวิจัย จากสกว.


เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาและนักวิจัย ติดตามอ่านข่าวสารทั่วไปของ สกว.
          1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น) 4 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
          2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สกวจัดสัมมนาในหัวข้อ “Inventor Investor Industry Connections ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คิดค้น ผู้ลงทุน และอุตสาหกรรม”  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 .. 2556  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ไบเทค บางนา รายละเอียดเพิ่มเติม
          3. Asian Parasites by Asian Parasitologists (APAP): Helminthiases  in Greater Mekong Subregion, 12  May 2013,  Khon Kaen, Thailand More Information

ข่าวสารทุนวิจัยของหน่วยงานอื่น
          1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          2. โครงการประกวดรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้สนใจสามารถจัดส่งตำรา (ตำราพื้นฐานวิศวกรรม หรือตำราวิจัย) เข้าประกวดภายในวันที่ ก.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          3. ประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้านเดซี (DESY Summer Student Program) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ พ.ค. – 30 ก.ย. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น
          1. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556, BERAC 4 วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติ
          2. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference" (TSB 2013) ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          3. การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 18 National Genetics Conference 2013 (NGC2013) "พันธุศาสตร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน" (Genetics towards ASEAN) วันที่17 - 19 ก.ค. 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม
          4. การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 ันพฤหัสบดีที่ ส.ค. 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดรับสมัครบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม
          5. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 มิ.. 2556 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
          6. Workshop on Nanotechnology Application in Pollution Control: Benefits or Risks  วันที่ 20 .. 2556 ณ ห้อง Queen’s Park 4 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 รายละเอียดเพิ่มเติ
          7. การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS THAILAND 2013 หัวข้อ มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” ระหว่างวันที่ 15 -19 ต.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
          8. 4th International Conference on Language and Education "Multilingual Education for All in Asia and the Pacific: Policies, Practices and Processes" 6-8 November 2013, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok More Information
          9. ILAC International Conference 2013 “Innovation in Teaching Languages and Culture” 17-18, July 2013 at Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, Thailand More Information
          10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
          11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครชาวต่างประเทศ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
          12. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Tourism and Culture in Asia วันที่ 17-18 พ.ย. 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดเพิ่มเติม
          13. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยสำหรับโรคติดเชื้อที่ถูกละเลย วันที่  13 – 14 พ.ค. 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม
          14. งานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเส้นทางสู่โอกาสใหม่บนโลกแห่งการแข่งขัน” ครั้งที่ วันที่ 18-19 ก.ค. 2556 ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

Saturday, 13 April 2013

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือตามข้อตกลงทางการจัดการศึกษา ทางวิชาการและแสวงหาความร่วมมือใหม่ กับสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือตามข้อตกลงทางการจัดการศึกษา ทางวิชาการและแสวงหาความร่วมมือใหม่ กับสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2556 โดย1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาศิลปกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. นายณรงค์ วามวาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษานักศึกษาจีน 3.นางสาววาสนา ดอนจันทร์ทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 4.นางสาวธนิดา พิมทะโนทัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

Thursday, 31 January 2013

การส่งแบบเสนอขอเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) 30-1-2556

ปัญหาวิจัยตามความต้องการของจังหวัดชัยนาท 2556 ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ควรเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของชาวจันทรเกษม ส่งConcept Paper เพื่อพิจารณาก่อนวันที่ 30 มกราคม 2556 ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินยอดที่คงเหลือ
1. การพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว 2.
2.การพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท 3.
3.การแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนบ้านอรัญญิกที่เกิดจากกา รใช้พื้นที่ดินของมหาวิทยาลัย 4.
4.ปัญหาแม่วัยใสที่เกิดจากการท้องก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท 5.
5.การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของ บ้านขุดจอก 6.
6.การพัฒนาการจัดการด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ส่งเสริมโรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท